Make your own free website on Tripod.com

เครื่องชั่ง

เครื่องผสมแบบต่างๆ

เครื่องผสมแบบแนวตั้ง

เครื่องผสมแบบแนวนอน

ตู้หมักและพักก้อนโด

เครื่องตัดแป้งก้อนโด

เครื่องรีดม้วนโด

ตู้อบ

----------------

ความรู้เรื่องขั้นตอนการทำ

การชั่งตวง

การผสม

การเตรียมพิมพ์

การอบ

การแต่งหน้าขนม

การบรรจุหีบห่อ

-------------

การเก็บรักษาวัตถุดิบ

แป้งชนิดต่างๆ

ยีสต์

น้ำตาล

ไขมันและน้ำมัน

ไข่

นม

เครื่องเทศและผงฟู

------------